آیا خرید سنگ های مصنوعی واقعا به صرفه است؟

آیا واقعا خرید سنگ مصنوعی کار به صرفه ای ست؟ در بین انتخاب هایی که همواره برای مشتریان وجود دارد چرا باید انتخاب اول آنها سنگ های مصنوعی باشد؟

سنگهاي مصنوعي از تنوع بيشتري نسبت به سنگهاي طبيعي برخوردار هـستند .

طـرح هايي كـه بـراي سـنگ مصنوعي ميتوانند مورد استفاده قرار گيرند از آنجايي كه در انتخاب رنـگ و نيـز اجـزاء تـشكيل دهنـده سـنگ
محدوديت ندارند، بسيار متنوع و زيبا ميباشند. بكارگيري اجزاء و دانه هاي غيرمعمول مانند قطعات فلزات اجزاء  فسيلي و نيز هر دانة موردنظري كه بتواند در تركيب مخلوط سنگهاي مصنوعي قرار گيرد جزو مزايايي است كه زيبايي منحصربهفردي به سنگهاي مصنوعي ميدهد.
علاوه بر اينكه رنگدانه هاي مختلفي مـيتوانـد بـراي رنـگ كردن سنگ مصنوعي بكار برده شود و هر رنگ تركيبي خاصي را به سنگ بدهيم، ثبات رنـگ در تمـام قطعـات سنگ از ديگر خصوصيات سنگهاي مصنوعي است. بنابراين بازي رنگ كه در سنگهاي طبيعي به چشم ميخورد در مورد سنگهاي مصنوعي وجود ندارد.

سنگ های مصنوعی بسیار مقاوم اند

از نظر مقاومت سنگهاي مصنوعي در برابر فشار، انعطاف پذيري و يخ زدگي و خراش برداري ميتوان اذعان داشت كه مقادير موجود نسبت به سنگهاي طبيعي از وضعيت بهتري برخودار است.
وزن سنگهاي مصنوعي نسبت به سنگهاي طبيعي كمتر است به همين دليل در صنعت سـاختمان از مطلوبيـت بيشتري برخوردار ميباشند چرا كه بار اضافي وارد بر سازه را به همراه ندارند و نيز قابليت نصب ساده تري دارند. علاوه بر آن سنگهاي مصنوعي در ضخامتهاي كمتري قابليت برش و قالب گيري را دارند. مزيتي كه در بسياري از سنگهاي طبيعي بعلت وجود فضاهاي خالي امكانپذير نميباشد. سنگهاي مصنوعي كاملاً بهم فـشرده و فاقـد
فضاي ريز و حفرات ميكروني موجود در سنگهاي طبيعي بواسطه بافت و ساخت آنها ميباشد.

سنگ مصنوعی ارزان تر است

از نظر قيمت سنگهاي مصنوعي به مراتب قيمتي كمتر از سنگهاي طبيعي دارند، چرا كه كارهـاي دشـواري كـه روي سنگ طبيعي براي رساندن آن به بازار و قابل استفاده كردن آن انجام ميشود در مورد سنگهاي مـصنوعي غيرضروري مينمايد.

سنگ مصنوعی ونوس یک انتخاب به صرفه

سنگ های مصنوعی عمر بیشتری دارند

عمر مفيد سنگهاي مصنوعي بعلت كاربردن تركيبات سيماني بعنوان چسباننده ذرات بيشتر از سنگهاي طبيعـي
ميباشد و همچنين پايداري و دوام آنها در برابر تغييرات شديد آب و هوايي و يخ زدگي و نيز اشعة ماوراي بنفش بسيار زياد است. حال آنكه سنگهاي طبيعي دچار تغيير رنگ، خردشدگي و نيز كدر شدگي ميشوند.
از لحاظ مقدار باطله بايد گفت كه سنگهاي مصنوعي ضايعات نداشته و اگر از زاويه ديگري به موضوع نگاه كنيم حتي ميتوان خود آنها را از قطعات باطله سنگهاي طبيعي توليد نمود . بنابراين از نظر اقتصادي بسيار به صـرفه ميباشند. علاوه بر اينكه به هر مقدار موردنياز براي بكارگيري در پروژه هاي سـاختماني قابـل تـامين هـستند و محدوديتي از نظر تأمين سر پروژه را ندارند. بعلت عدم وجود رگه در سنگهاي مصنوعي و نيز قابليت بسته بندي اتوماتيك آنها در بستهبنديهاي فيكس شده، در هنگام حمل و نقـل هيچگونـه آسـيب و شكـستگي در سـنگ ايجاد نميشود و پرت حدود 15 درصدي كه در سنگهاي طبيعي در هنگام حمل به سرپروژه بوجود ميآيد ديگر وجود ندارد. همچنين قابليت توليد نامحدود سنگ مصنوعي از يك نوع خاص ميتواند در برابر محدوديت منـابع طبيعي سنگ قابل توجه باشد.